Jane Thomas explains that women take longer to orgasm than men do.

Jane Thomas explains that women take longer to orgasm than men do.

Jane Thomas explains that women take longer to orgasm than men do.